Jako hustou mlhou, tak nikdy nepronikneme zcela do nejstarší doby trvalého osídlení místa, v kterém se rozprostírá naše obec, poněvadž není písemných památek, které by přesně určovaly vznik osady,

Naše obec, pokud se zápisy vyskytují, je označována jako dvorec již ve 14. století. Zprávy tehdejší doby, jsou sice velmi kusé, avšak i tak se dá po zrnkách složiti kousek její historie. Jistě je první otázka čtenáře, kdy obec vznikla a odkud je její jméno ! Dle sdělení Čsl. Akademie věd (Ústavu pro jazyk český) kloní se badatelé k názoru, že pojmenování obce vzniklo buď jménem osobním , t.j. Zelený, Zelenka, Zelenský, Zelenecký, Zelenda, atd.

Nebo prostředím, ve kterém se obec nacházela a ve kterém byla pravděpodobně založena, kupř. Zelená, Zelená Ves, Zelendárka, Zelené, Zelenka, Zelenky, Zelenavá a konečně Zelenec.

Jelikož ve starých písemnostech nedochází nikde k uvedení osoby, která by byla v souvislosti se jménem obce, lze tudíž předpokládali, že jediné prostředí, ve kterém se tehdy nacházela, bylo příčinou jejího pojmenování.

Tedy „Zeleneč“, dříve též Zelenec, Zelenetz, Zelenezz. Pohledem do starých map, které jsou uloženy v Archivu map v Praze III. je nám potvrzeno, že obec ležela uprostřed samé zeleně. Pastviny, luka i kousky lesa dělaly jí rámec.

Historicky je tato okolnost podložena zápisy kupř. ve farní kronice Svémyslické, ve farních matrikách a t. zv. gruntovních knihách obce, které sahaji až do roku 1704.

Též berní rolle z roku 1654, též Terezianský, Josefský a stabilní katastry uvádějí kromě rolí značný počet luk a pastvin.

Ještě kolem roku 1883 obstarával pasení dobytka obecní slouha,  pastýř. Pastýř sám pásl jen ovce a jeho pomocníci pásli ostatní dobytek. I ve zdejší obci tomu tak bylo. Pásal se  dobytek jak od zdejšího dvora, tak i zdejších hospodářů.   Za svou práci, mimo bezplatného bytu v obecní pastoušce (č.18.) užíval od obce i kousek pole. Od každého hospodáře dostával peněžitou odměnu, ale i různé naturálie. Nedochovalo se zde v jaké výši byl odměňován, ale je tu správa ve zdejším Brandýském kraji, že ku př. v obci Křenku u Všetat „sypali“ hospodáři o Sv. Martině obecnímu pastýři 22 korců obilí. Po „sypání“ byla hostina pro hospodáře. Pastýř dával skopce, rolníci pak ostatní maso a pivo. Selky darovaly pečivo. Po hostině byla zábava. O Štědrém dnu chodíval pastýř s koledou a po přání Vánočních svátků býval obdarován rybou i ovocem.

Pro paměť uvádíme (dle matriky) jména obecních pastýřů.

 

 •      r. 1776 – Josef Hora
 •      r. 1787 – Václav Kodrza
 •      r. 1798 – Václav Šrámek
 •      r. 1807 – Josef Sýkora
 •      r. 1822 – František Hladík
 •      r. 1825 – František Hladký
 •      r. 1834 – Jan Valenta
 •      r. 1850 – Jan Blažek
 •      r. 1856 – Josef Černý
 •      r. 1864 – Jan Herzán
 •      r. 1883 – Josef Černý

 

Číslo pop. 18. ( dř.18.) obecní domek Zeleneč

Již v r.1654 ( dle berní role) byl tento domek u rybníka, postavený na obecním pláce, uváděn jako obecní pastouška. Jak název sám uvádí, sloužil tento za příbytek obecnímu pastýři a obecnímu sluhovi. Později, roku 1900 umístěn zde byl obecní úřad a od r. 1934 obecní  knihovna, kterou zakládal p. Čeněk Smolík, obecní strážník. V roce 1945 jest tam obecní knihovna a byt uvedeného p. Smolíka.